این تنگی نفس را سرانجامی جز رقص لبانت نیست ...

                                                                       * یا حق *

 

/ 5 نظر / 15 بازدید
yasetti

http://www.youtube.com/watch?v=WkADZ6wbSUI&feature=related

نسیم

سکوت میکنم بلندتر از فریاد

بهبوه

جنون عاشقی تماشا دارد ...

ساقی

یعنی مذهب حصر میسازه برای عشق

رعنا

او درمان ناگزیر است و بی رغبت به سرانجام ها