شنبه روز بدی بود

                           روز بی حوصلگی .......

                                             * یا حق *

/ 4 نظر / 4 بازدید
. . .

بزن باران که دین را دام کردند شکار خلق و صید خام کردند

yastti

ســــــــــــلام : چوعضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.......

هامون

در کنار بی حوصلگی هر شنبه و روزهای بعد روزهای انگیزه و حرکت خواهد بود....

سمیه

شنبه روز بدی بود. روز لعنت.روز نفرین.روز دروغ. و روزها روزهای بدی هستند...