حال ما .....

حال پادشهان به مبارک باد چاپلوسان خوش است،حال تهیدستان به نان......تو بازگو حال قلندران به چه؟

                                                * یا حق * 

/ 13 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
yasetti

سلام: فقر بیشتر، صفای بیشتر،... قرارتان قرین دوام...ماراهم ذکرکنید.

جاسوییچی

سلام و درود بر قلندر خوش قلم. حال قلندران به از حال بی کاران... سپاس... که باز... عنایتی کردی.[خداحافظ]

hidden.half

وقتی قلندری هست که جولویه گلوله سینه سپر کنه ما هم مینشینیم تا جنگ تموم بشه قناعم جمع کنیم . همه از هم انتظار دارند همه دلی پر زه راز دارند زبان که نگو نیش مار دارند واسه از خواب پاشدن احتیاج به ناز دارند .

سمیه

حال قلندران به قدرت درون... حال قلندران به عشق خوش است...

جاسوییچی

سلام استاد. من به روزم سر بزن..[خداحافظ]

شیرین

حال قلندران؟ این را نمی دانم...مگر تو قلندر نیستی؟ تو ندانی ما چه بگوییم؟ اما من را یاد شمس انداختی که می گفت: هر یکی را به چیزی مشغول و از آن خوشدل. بعضی روحی بودند به روح خود مشغول، بعضی به عقل خود، بعضی به نفس خود. تو را بی کس یافتیم. همه یاران رفتند به سوی مطلوبان خود و تنهات رها کردند...

جاسوییچی

سلام. ممنون که سر زدی.این شعر مال قدیماست و اتفاقی پیداش کردم..گفتم بذارم تو وب...شاید دوباره گم شد.[خداحافظ][گل]

زیرسیگاری

به قسمی به خون به دشنه ای در کالبدی مست و خراب به اشکی که گر خون نشود نمی بارد به سرزمینی که باید از آن گریخت به صدای کودکی که نباید شنید .... یا حق قلندر