عصيان مطلق
 

                  

 


۱٢ بهمن ۱۳۸۸

خواب

هنوزم مبهوت این خواب کوتاهم ....

                                     * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com