عصيان مطلق
 

                  

 


٥ اسفند ۱۳۸٧

دلبرکم

از پس قاب شیشه ای خود، می نگرم آیینه را، او نیز مغموم و بی صدا، خیره مرا به تصویر می کشد ....

دلبرکم چیزی بگو .............

                                        * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com