عصيان مطلق
 

                  

 


٢٩ دی ۱۳۸٧

جنگجوی دل

دل ؛

ای زخمی قرن سکوت

                             ای ایستاده هنوز !

            بیهوده می جنگی،

دوست داشتن،

                    به عشق می انجامد .

سپر بر زمین می گذارم و

                                   به دل می گویم :

با بهار آمدی

               در کدامین زمستان خواهی رفت !

                          

                         *متاسفانه شاعر هنرمند این قطعه را نمی شناسم*

                                                  یا حق

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com