عصيان مطلق
 

                  

 


۱٧ مهر ۱۳۸٧

برگریزان ....

رخسار زرد این پاییز ،خاطر مرا از انبوه پیچش ها و عشوه این روزگار پر مدعا و سردی نفس هایش ،حیرانی هدیه می دهد....

چه خوش است یک نظری سپیدی زمستان و حلاوت انتظار ربیعش ....

                                     * یا حق * 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com