عصيان مطلق
 

                  

 


٩ مهر ۱۳۸٧

فطرت ....

لیالی ها نشستیم تا غبار از درون بشوییم ....

دریغ که از این گذرگه یکی جرعه برای عروج ننوشیده ، سخنی برای سفر نیاموخته باشیم ....

مبارک باشد این عید و تولد نیکوی فطرت

                                                           * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com