عصيان مطلق
 

                  

 


٢ مهر ۱۳۸٧

حال ما .....

حال پادشهان به مبارک باد چاپلوسان خوش است،حال تهیدستان به نان......تو بازگو حال قلندران به چه؟

                                                * یا حق * 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com