عصيان مطلق
 

                  

 


٢٢ خرداد ۱۳۸٧

چشمی آشفته و ....

و چه کسی این چنین آشنا شده است؟

هنگامی دستم را دراز کردم

               که دستی نبود

                      هنگامی لب به زمزمه گشودم

                                     که مخاطبی نداشتم.

                                      و هنگامی تشنه ی آتش شدم،

                                      که در برابر دریا بود و دریا و دریا!....

              «انسان با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد»

                                      "معلم شهید دکتر علی شریعتی"

                                                       یا حق                                   

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com