عصيان مطلق
 

                  

 


٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۳

بهای يک عبرت

*معمر قذافی*(رهبرانقلاب ليبی):

رندي که طریقت راه از تجربه ی زندگی همدمش«صدام حسين»فراخواند و به زيرکی،يک شبه
غبار سيه روزی جهان از روی بشست و ره صد ساله برفت و به جمع خوبان معتمد پيوست؛
باشد نکته ی پندی برای اهل بيت.
يا حق

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com