عصيان مطلق
 

                  

 


٧ فروردین ۱۳۸٦

سال بيداد ايرانی

مواعید کرامت زنده بودن در این موسم،می باید داد اما به ناچار بیدار به ناله و حدیث زمستانی بر غرفه های افکار و بنیاد این دیار هستیم ...

تمدن و توشه ای که به سخره "سیصد" نیرنگ و غوغایی ننگ،زهرآگین می شود؛

و مردمانش که بر رسوایی عریانی ته مانده ی اندیشه هایشان در شلوغی این زجه ی نان،بهانه بر جامه ی کهنده و وضوی تازه اش در نوروز می کنند ...

درایت به ظاهر درویش این جماعت،تعریف رقت انگیزی و عاجزیست در حمایت این آریازمین ...

پرتوی محبوس دانایان را به فشردگی "حق مسلمی" خوانده اند تا همیشه روشن فارس را غرق در نادانی تاریک این حرمسراهای همجوار،چهره ی نقشه کنند ...

بگو، ای شیطان،تو اگر در هسته ی سرنوشتمان نمی باریدی،پیشرفت و آزادگی را در پیچش های طریق،چگونه حکایت می کردیم ....

                                                                     * یا حق *

               -----------------------------------------------------------------------------------------

# طالبم از او که؛

بهار افکارتان همچون این ایام به دشت های بیکرانتری بتابد؛و سلام هایتان را گذری از روزنه های این تاریکخانه ی عادت ها،به فسانه های روشن و بلورین حقایقی آرام و نو ،نصیب شود ......

                                                            

                                                              * نوروزتان پیروز *

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com