عصيان مطلق
 

                  

 


۳ مهر ۱۳۸٥

 

ما سوار بر مرکب عروسی زمانیم، بگویید حجله کجاست ......

                                                             * یا حق*

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com