عصيان مطلق
 

                  

 


٤ امرداد ۱۳۸٥

ديشب جهان به پايان رسيد

دیشب جهان به پایان رسید

                                     هنگامی که خواب بودم

دلبرم را از من دزدیدند و رنگ های شادی را

                                    من تنها ماندم و نواهایی شنیدم

 

                      دیشب جهان به پایان رسید

فرض کنید گفتند نترس

                                  اما خواب تو،چیزهایی نمایان می کند

دیگر زمین به مکانی برای آرامش بازنخواهد گشت

                                  و دوست داشتن به خیالی مانده شد

از زیادی ریا و جهل

                         تعهد انسانی سقوط کرد

 

                      دیشب جهان به پایان رسید

این زمین برای ماست و نه برای شما

                                                  از آن دور شوید

 

                      دیشب جهان به پایان رسید

 

                                              از شاعر لبنانی "یوری مرقدی"

                                                   به بهانه مظلومیت مردم لبنان

                       

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com