عصيان مطلق
 

                  

 


۱۸ اسفند ۱۳۸٤

خانه دوست

خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار.

                                                       آسمان مکثی کرد

رهگذر شاخه نوری که به لب داشت

                     به تاریکی شن ها بخشید

                            و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت:

نرسده به درخت

کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است

و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است.....

                          

                                                    "سهراب سپهری"

                                                قسمتی از شعر نشانی

                       *یا حق*

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com