عصيان مطلق
 

                  

 


٦ دی ۱۳۸٤

مقصود

ای شاه من

                درویش دل ریشت منم

                                               بیگانه و خویشت منم

                  

                                          * یا حق *

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com