عصيان مطلق
 

                  

 


۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳

عطر ياس

           دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را

                                        دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

           کشتی شکستگانيم ای باد شرطه بر خيز

                                         باشد  که باز  بينيم  ديدار  آشنا  را

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com