عصيان مطلق
 

                  

 


٢۱ تیر ۱۳۸٤

ندانم ها

هیهای ! های ! های !

ای ساقیان سرخوش میخانه الست !

راهم دهید آی ! پناهم دهید آی !

اینجا

درمانده ای ز قافله ی بیدل شماست ،

آواره ای، گریخته ای، مانده بی پناه ،

آه .

اینجا منم، منم

کز خویشتن نفورم و با دوست دشمنم ....

                                     

                                    

                                      مهدی اخوان ثالث

                               " یا حق "

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com