عصيان مطلق
 

                  

 


٧ تیر ۱۳۸٤

بزرگترين دروغ جهان

بزرگترين دروغ جهان؛ اين است که فکر کنيم در لحظه ی مشخصی از زندگی مان٬اختيارمان را بر زندگی خود از دست می دهيم و از آن پس سرنوشت٬بر زندگی ما فرمانروا می شود .

                                      *يا حق*

                                                    بر گرفته از: کتاب کيمياگر

                                                              نوشته:      پائولو کوئيلو

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com