عصيان مطلق
 

                  

 


٥ خرداد ۱۳۸٤

پادشاهی مطلقه يا جمهوريت اسلاميت ايران

....و اما با عبارات در هم ريخته زير؛ سرنوشتی نو بسازيد :

مردم - انحصار مطلقه - رای - مشارکت - اسلاميت حداکثری - انتخاب - حکم حکومتی - اجتماع - حاکميت دو گانه - آينده - قانون - رفراندوم - تزوير - ايران - نظم يک معادله - قطعنامه - حماقت - آزادی - امنيت ملی - بحران خاورميانه - حق فردی و بشری - رجل سیاسی - رسانه های گروهی جهان - تحريم - مناقشات اتمی - باجگيری سوم - کمبود - خوارج - جوان - وام های عقب ماندگی از سازندگی بهرمانی - فرياد های پينه بسته - سرانجام - ناکثان مقلد - عقب گرد - من و شما - عدالت علی(ع)

                                                                                              * يا حق * 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com