عصيان مطلق
 

                  

 


٧ اردیبهشت ۱۳۸۳

رهايی

سلام

آمده بودم از روز های اول اين تجربه، بگويم، ولی طلوع و تولد اصلی مسلم و آن که *معجزه ی حقيقت* می نامندش در ضمير و دل يک ياور مومن، مرا واداشت از صميم قلب آرزوی پيروزی و سرافرازی برای او داشته باشم.

                                                                                      يا حق

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com