عصيان مطلق
 

                  

 


٢٠ آبان ۱۳۸۳

جای پا

تصوری داشتم.........

 

خیال کردم در کنار ساحل با خدا قدم می زنم

                                                              در آسمان تصویری از زندگی خود را دیدم

 

در هر قسمت دو جای پا دیدم

                                                              یکی متعلق به من و دیگری به خدا

 

وقتی آخرین تصویر زندگیم را دیدم

                                                            به جای پای روی شن نگاه کردم

 

دیدم که چندین زمان در زندگیم                   

فقط یک جای پا بیشتر نیست                     دریافتم که این در سخترین نقاط زندگیم

                                                           اتفاق افتاده

 

برای رفع ابهامم از خدا سوال کردم

                                                           خدایا فرمودی که اگر به تو ایمان بیاورم

                                                           هیچ زمانی مرا تنها نخواهی گذاشت

 

دیدم در سخترین لحظات زندگیم

فقط یک جای پا بیشتر نیست

                                                          چرا در زمانی که بیشترین نیاز به تو داشتم

                                                          تنهایم گذاشتی

 

خدا فرمود : فرزند عزیزم

                                                         تو را دوست دارم و تنهایت نمی گذارم

 

                          

                           در مواقع سخت اگر یک جای پا می بینی

                               در آن لحظات تو را بدوش کشیدم

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

* تعظیم و تقدیم به پیشگاه ترنم نگاه یک دوست *

                                                                             " یا حق "

                                                            

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com