عصيان مطلق
 

                  

 


٢۱ شهریور ۱۳۸۳

خرابات مستی

آن یک آشنایی، یک همیاری، یک حرمت و معرفت دمی با هم بودن، یک لحظه ای باعث مرگ آرامش و تنهایی دیگری شدن؛ و یک لحظه رنگ بیهودگی برای دیگری به خود گرفتن و شاید هم درنگی حیات برای خاتمه ی کسی بودن؛ و یا یک آن،سایبان یافتن خود برای آسودگی او و در آخر لحظه ای لبخند زدن میان باتلاق غم و هزاران هزار لحظه و ثانیه ها، برای چیست .؟؟؟!!!

 

اینکه از ابتدای دمیدنت به یک قالب و تن محصور و عذاب آور خاکی تا دقایق رهایی و فنا از آن؛ چرا در پی اندیشه ی یافتن و بودن یک دیگری هستیم که میان انبوه تشویش ها، بر روی لوح رنگین کمانش، لمحه هایی از هیچ شدن تردید ها بیابیم......

 

این نه ترجیح تحمل تفاوت های او با من، که نه، که تحمیل رنجش های فرق من با او، را سبب چیست......

 

نقصان بلند دشت تنهایی، در کجای آن ماندگار است....................................  .

                                                                                           یا حق

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com