عصيان مطلق
 

                  

 


٢٢ شهریور ۱۳٩۱

کودکی

 

تنها درس نسیان و سیه دلی آموختند بر مکتب روزگار این نسل ... ای داد که هر دم می سوزد قامت آدمی از حرمان معنای انسانیت ...

مگر قاموس پاک خنده های معصوم این کودکان ،دمی ما را برهاند از این رنج،از سرگشتگی ها ...

 

                                                                          * یا حق *

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com