عصيان مطلق
 

                  

 


٩ تیر ۱۳٩۱

 

دگر خاطری نیست تو را زان ؛

درختان در ره ،که چه پر مهر، آغوش آرام هر وعده ی وصل می گشتند و

به بر می خواندند آن رویا آفرینی ها ،میگساری ها و از خود بی خویشتن شدن هایمان را...

                                                                              * یا حق *

                                                                               

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com