عصيان مطلق
 

                  

 


٢ اسفند ۱۳٩٠

الکی ...

 

 

      از آمدنم هیچ معلوم نشد ؛

                                      یک نمای الکی

      این جان نزارم هیچ آلوده نشد ؛

                                     یک فضای الکی

     از سطح خرافه این زبان نگذشت ؛

                                     یک صدای الکی

    گل یافته شده به دست من،پوچ نشد ؛

                                     یک هوای الکی

     از آمدن و رفتن ما سودی کو !؟

                                یک هبوط الکی ،یک سقوط الکی

 

------------------------------------------------------------------------

* با صدای محسن نامجو

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com