عصيان مطلق
 

                  

 


٥ آبان ۱۳٩٠

 

می خواستم بمانم،

رفتم .

می خواستم بروم،

ماندم .

نه رفتن مهم بود و

نه ماندن ...

مهم

من بودم

که نبودم .

 

* حفره ها - گروس عبدالملکیان

 

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com