عصيان مطلق
 

                  

 


دعوت :: ۱٦ دی ۱۳٩۳
دیوانه :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
٢۱ اسفند ۱۳٩٢ :: ٢۱ اسفند ۱۳٩٢
یلدای سپید :: ۳٠ آذر ۱۳٩٢
۳۱ امرداد ۱۳٩٢ :: ۳۱ امرداد ۱۳٩٢
۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
زمان :: ٢٦ بهمن ۱۳٩۱
مه :: ۸ دی ۱۳٩۱
کودکی :: ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
عینکم :: ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
٩ تیر ۱۳٩۱ :: ٩ تیر ۱۳٩۱
صباح النور ... :: ۱٥ فروردین ۱۳٩۱
فصل نو :: ٢ فروردین ۱۳٩۱
تلخک .... :: ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
الکی ... :: ٢ اسفند ۱۳٩٠
نرگسی ها ... :: ۱۳ بهمن ۱۳٩٠
قهوه تلخ ... :: ۸ دی ۱۳٩٠
بزن این زخمه ... :: ۳ دی ۱۳٩٠
٧ آذر ۱۳٩٠ :: ٧ آذر ۱۳٩٠
٢۱ آبان ۱۳٩٠ :: ٢۱ آبان ۱۳٩٠
۱۳ آبان ۱۳٩٠ :: ۱۳ آبان ۱۳٩٠
٥ آبان ۱۳٩٠ :: ٥ آبان ۱۳٩٠
فانوس :: ٢٧ مهر ۱۳٩٠
باران، آب ... :: ٢٠ مهر ۱۳٩٠
ماه مدرسه :: ۱ مهر ۱۳٩٠
٢٧ شهریور ۱۳٩٠ :: ٢٧ شهریور ۱۳٩٠
شرجی :: ۱٠ شهریور ۱۳٩٠
دیوانه :: ٢۳ امرداد ۱۳٩٠
گندمزار :: ۱٦ تیر ۱۳٩٠
ای داد :: ٦ تیر ۱۳٩٠
طائر قدسی من :: ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
حریق یک خواب :: ۳ دی ۱۳۸٩
باران ... :: ۱٦ آبان ۱۳۸٩
شهر ما :: ٧ مهر ۱۳۸٩
محکمه :: ۸ تیر ۱۳۸٩
شب آخر :: ٩ خرداد ۱۳۸٩
مداد سیاه :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
بهار :: ٢٥ اسفند ۱۳۸۸
خواب :: ۱٢ بهمن ۱۳۸۸
جواب :: ٢۸ دی ۱۳۸۸
دل مجروح :: ٢۱ آذر ۱۳۸۸
زیبایی :: ۳ آبان ۱۳۸۸
خفقان :: ۱ شهریور ۱۳۸۸
ندای رهایی :: ٦ تیر ۱۳۸۸
٢۳ خرداد ۱۳۸۸ :: ٢۳ خرداد ۱۳۸۸
پازل :: ۱٠ خرداد ۱۳۸۸
۳ خرداد ۱۳۸۸ :: ۳ خرداد ۱۳۸۸
بارون :: ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
دلبرکم :: ٥ اسفند ۱۳۸٧
جنگجوی دل :: ٢٩ دی ۱۳۸٧
عطر :: ۱۱ آذر ۱۳۸٧
۱۸ آبان ۱۳۸٧ :: ۱۸ آبان ۱۳۸٧
تفآلی به نسیم دل :: ٢٦ مهر ۱۳۸٧
برگریزان .... :: ۱٧ مهر ۱۳۸٧
فطرت .... :: ٩ مهر ۱۳۸٧
حال ما ..... :: ٢ مهر ۱۳۸٧
نور..... :: ٢٤ شهریور ۱۳۸٧
شاید .... :: ۱٧ شهریور ۱۳۸٧
٦ شهریور ۱۳۸٧ :: ٦ شهریور ۱۳۸٧
چشمی آشفته و .... :: ٢٢ خرداد ۱۳۸٧
و باز هم .... :: ٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
اين دور .... آن نزديک :: ۱٦ امرداد ۱۳۸٦
٢ خرداد ۱۳۸٦ :: ٢ خرداد ۱۳۸٦
سال بيداد ايرانی :: ٧ فروردین ۱۳۸٦
دليل غيبت :: ٦ اسفند ۱۳۸٥
من،تو،ما :: ٢٠ آذر ۱۳۸٥
طلوع :: ٦ آذر ۱۳۸٥
۱۳ آبان ۱۳۸٥ :: ۱۳ آبان ۱۳۸٥
لحظه قدر :: ٢۳ مهر ۱۳۸٥
۳ مهر ۱۳۸٥ :: ۳ مهر ۱۳۸٥
تکراری هرز :: ۱۳ شهریور ۱۳۸٥
۳۱ امرداد ۱۳۸٥ :: ۳۱ امرداد ۱۳۸٥
در تماشاخانه دنيا :: ۱۳ امرداد ۱۳۸٥
ديشب جهان به پايان رسيد :: ٤ امرداد ۱۳۸٥
الله اکبر :: ٢۳ تیر ۱۳۸٥
واگويه :: ۱٤ تیر ۱۳۸٥
روز پدر (شهيد معلم علی شريعتی) :: ٢٩ خرداد ۱۳۸٥
چاه و چاله :: ۱٥ خرداد ۱۳۸٥
خونين شهر :: ۸ خرداد ۱۳۸٥
سکوت نيستی :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
۳ فروردین ۱۳۸٥ :: ۳ فروردین ۱۳۸٥
خانه دوست :: ۱۸ اسفند ۱۳۸٤
صياد :: ٢ اسفند ۱۳۸٤
دايره وهم.... :: ۱٩ بهمن ۱۳۸٤
٢٤ دی ۱۳۸٤ :: ٢٤ دی ۱۳۸٤
مقصود :: ٦ دی ۱۳۸٤
کيش و .... :: ۱٢ آذر ۱۳۸٤
درنگ.... :: ۳٠ آبان ۱۳۸٤
اتفاق... :: ۱۱ آبان ۱۳۸٤
عروج :: ٥ آبان ۱۳۸٤
لحظه ای... :: ٢۱ مهر ۱۳۸٤
ترنم..... :: ٤ مهر ۱۳۸٤
شب هايم.... :: ٢٩ شهریور ۱۳۸٤
٢٢ شهریور ۱۳۸٤ :: ٢٢ شهریور ۱۳۸٤
۱٤ شهریور ۱۳۸٤ :: ۱٤ شهریور ۱۳۸٤
يا رب :: ۱ شهریور ۱۳۸٤
۱٦ امرداد ۱۳۸٤ :: ۱٦ امرداد ۱۳۸٤
تبر :: ٢٩ تیر ۱۳۸٤
ندانم ها :: ٢۱ تیر ۱۳۸٤
بزرگترين دروغ جهان :: ٧ تیر ۱۳۸٤
پادشاهی مطلقه يا جمهوريت اسلاميت ايران :: ٥ خرداد ۱۳۸٤
سر خط :: ٩ فروردین ۱۳۸٤
٢٢ اسفند ۱۳۸۳ :: ٢٢ اسفند ۱۳۸۳
ريل سپيد :: ۱٤ بهمن ۱۳۸۳
نو آمده از ديدی دوباره :: ٧ دی ۱۳۸۳
جای پا :: ٢٠ آبان ۱۳۸۳
۸ آبان ۱۳۸۳ :: ۸ آبان ۱۳۸۳
ماذا اقول لآذنی..... :: ۱۱ مهر ۱۳۸۳
خرابات مستی :: ٢۱ شهریور ۱۳۸۳
زمزمه ای..... :: ۸ شهریور ۱۳۸۳
حماقت :: ٢٢ امرداد ۱۳۸۳
بهار سالی نکو :: ٢٦ تیر ۱۳۸۳
ره نيستی ...... :: ۱٢ تیر ۱۳۸۳
يکه بودن :: ۱۸ خرداد ۱۳۸۳
داد بی فرياد :: ۱٢ خرداد ۱۳۸۳
دخالت ابلهانه :: ٧ خرداد ۱۳۸۳
بهای يک عبرت :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
بر کشيدن نقاب :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
آفرينش :: ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
عطر ياس :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
رهايی :: ٧ اردیبهشت ۱۳۸۳
يا حق :: ٧ اردیبهشت ۱۳۸۳

template designed by www.IranTemp.com