عصيان مطلق
 

                  

 


٢۱ مهر ۱۳۸٤

لحظه ای...

در محراب ديدگانت،تمام تهنيت هايم را رو به مرگ نشانده ام....

اما آنان به دنبالم،بدون فهميدن سبب ها،قدم ها می پيمايند و من بدون هيچ گناهی...

آه،آن هنگام که در کوير نشدن ها،زورق سبزت را پناهگاهی يافتم بر آغاز سفرهايم؛

اما در خاتمه پرواز و بازگشت به وطن،

                                                 خانه ويران بود.......

                                                                     *يا حق*

قلندر

پيام هاي ديگران () 


٤ مهر ۱۳۸٤

ترنم.....

آن به جانم که نظر ستاندن کرده؛ چه زیبا و مؤمنانه با پاهای برهنه، بر روی شریان نفس های روحم، می خرامد و می رقصد؛

ای صبا با من بگو ،از کدامین دیار نزول کرده و چگونه ؛

تا بدین اسلوب،آنی،هر چه اندوخته را در خزانه افکارم،به حراج اسرار متعالی سپرده و به یغما ،توشه خود کرده است....

آن لحظه شدنت ،نیک....

                                                                             * یا حق *

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com