عصيان مطلق
 

                  

 


٢٩ تیر ۱۳۸٤

تبر

آخرین ضربه رو محکم تر بزن ..........

                                                  « یا حق »

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


٢۱ تیر ۱۳۸٤

ندانم ها

هیهای ! های ! های !

ای ساقیان سرخوش میخانه الست !

راهم دهید آی ! پناهم دهید آی !

اینجا

درمانده ای ز قافله ی بیدل شماست ،

آواره ای، گریخته ای، مانده بی پناه ،

آه .

اینجا منم، منم

کز خویشتن نفورم و با دوست دشمنم ....

                                     

                                    

                                      مهدی اخوان ثالث

                               " یا حق "

 

قلندر

پيام هاي ديگران () 


٧ تیر ۱۳۸٤

بزرگترين دروغ جهان

بزرگترين دروغ جهان؛ اين است که فکر کنيم در لحظه ی مشخصی از زندگی مان٬اختيارمان را بر زندگی خود از دست می دهيم و از آن پس سرنوشت٬بر زندگی ما فرمانروا می شود .

                                      *يا حق*

                                                    بر گرفته از: کتاب کيمياگر

                                                              نوشته:      پائولو کوئيلو

قلندر

پيام هاي ديگران () 


template designed by www.IranTemp.com